Summer Camp - Ustronie Morskie

Centrum Sportowo-Rekreacyjne Helios

Oferta skierowana dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat.

Obóz ten jest wspaniałą okazją do spędzenia wakacji na sportowo. Ustronie Morskie znana i lubiana miejscowość wypoczynkowa położona na Pomorzu Zachodnim, 13 km na wschód od Kołobrzegu, z piękną piaszczystą plażą oraz wspaniałym nadmorskim klimatem.

Każdy z uczestników obozu zostanie zakwaterowany w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Helios. Hotelik usytuowany jest na obrzeżach spokojnej dzielnicy miasteczka Ustronia Morskiego, około 5 minut spokojnego marszu od plaży. W otoczeniu znajduje się cała baza sportowo-rekreacyjna w postaci basenów i boisk sportowych, dużo terenów zielonych i rekreacyjnych.

Do dyspozycji gości będą: kryty basen, kąpielisko otwarte, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki plażowej, bowling, korty tenisowe, pokoje (3, 4, 5-osobowe) z pełnym węzłem sanitarnym.

TURNUS


06.07 - 16.07.2019

Cena:
1799 PLN

Cena całego pobytu za 1 osobę


rezerwacja

W ramach obozu planujemy:


 • naukę oraz doskonalenie technik pływackich
 • naukę oraz doskonalenie gry w tenisa
 • wycieczki rowerowe (poruszamy się wyłącznie ścieżkami rowerowymi)
 • gry zespołowe
 • zajęcia szachowe
 • przejażdżkę bananem oraz inne atrakcje nad wodą
 • gry i zabawy integracyjne
 • pływanie i plażowanie nad morzem
 • park linowy
 • ognisko
 • wieczory filmowe

Gwarantowane świadczenia:


 • noclegi
 • przejazd autokarem
 • wyżywienie (4 posiłki dziennie)
 • atrakcje
 • ubezpieczenie
 • opiekę wykwalifikowanej kadry podczas obozu
 • obsługę medialną
 • upominki dla wszystkich uczestników

Informacje o płatnościach


Potwierdzeniem uczestnictwa w pobycie jest wpłata zaliczki w wysokości 600 zł od osoby w terminie 10 dni od nadesłania formularza zgłoszeniowego. Dopłata do 100% wartości obozu najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem turnusu. Po dokonaniu zgłoszenia na podany adres email otrzymają Państwo informacje dotyczące płatności oraz numer rachunku do wpłaty.

Informacje rabatowe


 • Dla stałych klientów rabat 50 zł/osoba (którzy skorzystali z oferty obozowej min. 3 razy).
 • Dla rodzeństwa rabat 50 zł za rezerwację przed 31 marca 2019.
 • Wszystkie rabaty się sumują.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy.

Formularz zgłoszeniowy


Osoba zgłaszająca


Uczestnicy


Dodatkowe informacje

Rezerwacja

1.1 Aby zapisać się na obóz należy:
- wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, którego odnośnik znajduje się na stronie www.aquafun-md.pl w zakładce poświęconej danemu Obozowi.
1.2. Po dokonaniu weryfikacji danych uczestnik otrzyma na wskazany adres e-mail, umowę uczestnictwa w obozie.
1.3. Umowę należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Organizatora, wysyłając pod wskazany adres: Aquafun Michał Dyrcz ul. Główna 42e 44-230 lub przesłać skan umowy na adres: kontakt@aquafun-md.pl a oryginał wziąć ze sobą na obóz.
1.4. Uczestnik, który dokona zgłoszenia zgodnie z powyższymi punktami będzie znajdował się na liście Obozu, na który się zapisał.
1.5. Warunkiem rezerwacji jest poprawne wypełnienie formularza, zaakceptowanie regulaminu obozu oraz wpłata zaliczki zgodnie z regulaminem. 1.6. Za datę rezerwacji uważa się datę wpłynięcia zaliczki na konto organizatora. 

Płatności

2.1 Wszelkie płatności dokonywane są na konto organizatora AQUAFUN nr konta 68 1140 2004 0000 3302 7676 6085, tytułem: nazwa obozu imię i nazwisko uczestnika.
2.2. Zaliczkę należy wpłacić w terminie 10 dni roboczych od nadesłania formularza zgłoszeniowego.
2.3. Pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia się obozu.
2.4 Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z skreśleniem uczestnika ze listy Obozu.
2.5 AQUAFUN nie zwraca wpłaconych zaliczek.
2.6 Istnieje możliwość przekazania zaliczki na rzecz nowego uczestnika wyjazdu.
2.7 Niewykorzystanie przez uczestnika (z przyczyn leżących po jego stronie) świadczeń objętych programem Obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za Obóz lub żądań ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.

Rezygnacja i reklamacja

3.1. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisemnego oświadczenia przez organizatora.
3.2. Koszty rezygnacji z Obozu jakie ponosi uczestnik wynoszą:
- 30% ceny w przypadku gdy rezygnuje do 30 dni przed rozpoczęciem Obozu;
- 50% ceny w przypadku gdy rezygnuję w okresie 30-20 dni przed rozpoczęciem Obozu;
- 100% ceny w przypadku gdy rezygnuję poniżej 20 dni przed rozpoczęciem Obozu.
3.3. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończeniu Obozu. Organizator rozpatrzy złożone w terminie skargi/reklamacje w przeciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez uczestnika.

Zasady dotyczące wszystkich uczestników

4.1.Każdy uczestnik ma prawo do:
- pełnego wykorzystania programu obozu oraz do wnoszenia własnych propozycji do ustalonego programu,
- uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu,
- poszanowania swoich poglądów i przekonań oraz wyrażenia swojego zdania,
- radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony kadry.
4.2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
- przestrzegać harmonogramu dnia (punktualnego stawiania się na miejscu zbiórek),
- aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach (o ile nie został z nich zwolniony przez rodziców, kadrę lub lekarza),
- wykonywania poleceń kadry obozu oraz innych opiekunów, instruktorów, trenerów, ratowników,
- zapoznać się z obowiązującym regulaminem (np.hotelu, ośrodka) oraz ich przestrzegać,
- bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz podczas zajęć dodatkowych,
- okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego ośrodka,
- dbania o sprzęt (za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie),
- dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla Uczestników Obozu,
- przestrzegania zasad ciszy nocnej,
- zgłaszanie ewentualnej niedyspozycji lub niemożliwości wzięcia udziału w zaplanowanych zajęciach z przyczyn zdrowotnych kadrze.
4.3. Firma AQUAFUN nie odpowiada za rzeczy skradzione, zagubione lub zniszczone z braku staranności uczestnika.

Zasady dotyczące tylko niepełnoletnich Uczestników obozu (do 18 lat)

5.1. Niepełnoletnim Uczestnikom zabrania się:
- samowolnego opuszczenia terenu ośrodka oraz samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć,
- posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających,
- noszenia przy sobie przyborów do rozmiecenia ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych(np. Noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników,
- używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych,
- dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry,
- przywłaszczania cudzych rzeczy,
- wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przecipożarowymi.